Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Liên Trang I - xã Đạ Tông - Huyện Đam Rông - Lâm Đồng
Điện thoại: 0633617009
 • Kon Sa K' tem
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ khối 5t
  • Điện thoại:
   0368329897
  • Email:
   konsaktem@gmail.com
 • Nguyễn Vũ Thùy Trinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ khối 4t
  • Điện thoại:
   0982362938
  • Email:
   nguyenvuthuytrinh14101991@gmail.com
 • Lê Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng Chuyên môn
  • Điện thoại:
   0356175870
  • Email:
   lenhan68mndatong@gmail.com
 • Lò Thị Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV Y tế
  • Điện thoại:
   0377187101
  • Email:
   lothihien.mndatong@gmail.com
 • Hà Thanh Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân Viên
  • Điện thoại:
   0979720347
  • Email:
   hathanhphong267@gmail.com
 • Rơ Yam Ha Biêng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Điện thoại:
   0985647830
 • Lê Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0356175870
  • Email:
   lenhan68mndatong@gmail.com
 • Hà Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0382862015
  • Email:
   hathuy.mndatong@gmail.com
 • Hồ Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0977951927
  • Email:
   hohien77mndatong@gmail.com